ปัญหาการให้ค่าตอบแทนการสมรสในประเทศอินเดีย

ปัญหาการให้ค่าตอบแทนการสมรสในประเทศอินเดีย
ปัญหาการให้ค่าตอบแทนการสมรสในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย
ในสังคมอินเดีย ก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการมอบสินสอดขึ้นมานั้น ได้ มีปัญหาเกิดขึ้นหมู่เยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดยในอินเดียเรียกอาชญากรรมประเภท นี้ว่า dowry deaths ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์อันบ่งบอกถึงการเสียชีวิตของหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากการข่มเหงโดยสามีและครอบครัว และในขณะเดียวกันมีผู้ปกครองที่ยังคิดว่าสินสอดเป็นส่วน หนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งในเรื่องของสินสอดทองหมั้นเป็นความชั่วร้ายทางสังคม และด้วยกฎหมายที่มี การสนับสนุนเรื่องของการให้สินสอดทองหมั้น จึงกลายเป็นเรื่องยากที่จะจับตัวผู้ที่ก่อ เหตุ อาชญากรรม โดยข้อมูลจากส˚านักงานสถิติอาชญากรรมแห่งชาติในประเทศอินเดีย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดจากเรื่องสินสอดซึ่งมีผู้เสียชีวิตในแต่ ละปีจ˚านวนมาก ในปี 2014 มีผู้เสียชีวิตจ˚านวน 8,455 คน ปี 2015 มีผู้เสียชีวิตจ˚านวน 7,534 คน และ ในปี 2016 มีผู้เสียชีวิต 7,621 คน ส่วนหนึ่งเป็นการฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถทนต่อการถูก รังควานเรื่องสินสอดได้อีกต่อไป นอกจากนี้ผู้หญิงจำนวนมากยังถูกสามีฆ่าตาย หรือไม่ก็ถูกญาติฝั่ง สามีทำร้ายจนเสียชีวิตเพียงเพราะไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องได้