ความหมายการให้ค่าตอบแทนการสมรส

ความหมายการให้ค่าตอบแทนการสมรส
ความหมายการให้ค่าตอบแทนการสมรส

ความหมายการให้ค่าตอบแทนการสมรส
ถ้อยคำว่าค่าตอบแทนการสมรสนี้ ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการที่
ฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวมอบทรัพย์สินให้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่งหรือแม้กระทั่งเป็นการมอบให้ครอบครัว
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสมรส สำหรับค่าตอบแทนการสมรสแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
หลัก ดังนี้

รูปแบบที่ 1 กรณีที่ฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายหญิง จะเรียกทรัพย์สินส่วน
ที่มอบให้‘ครอบครัวเจ้าสาว’ ว่า “ราคาเจ้าสาว” (bride price) ซึ่งก็คือ “สินสอด” ที่คนไทยรู้จักกัน
ดี ส่วนทรัพย์สินที่มอบให้‘เจ้าสาว’ โดยตรงนั้นเรยกว่า “ดาวเวอร์” (dower) หรือ “ทองหมั้น”
ตามธรรมเนียมไทยนั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้รับจะเป็น ‘ครอบครัวเจ้าสาว’ มากกว่าที่จะเป็น
ตัวเจ้าสาวโดยตรง จึงเรียกค่าตอบแทนที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงอย่างกว้าง ๆ ว่า “ราคาเจ้าสาว”

รูปแบบที่ 2 กรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายให้ค่าตอบแทน และมีฝ่ายชายเป็นผู้รับ โดยเรียก
ทรัพย์สินส่วนที่มอบให้‘ครอบครัวเจ้าบ่าว’ ว่า “ราคาเจ้าบ่าว” (groom price) และเรียกทรัพย์สิน
ส่วนที่ให้แก่ ‘เจ้าบ่าว’ โดยตรงว่า “ดาวรี” (dowry)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ให้ค่าตอบแทนั้นน ผู้รับส่วนใหญ่คือตัวเจ้าบ่าวเอง
ไม่ใช้ครอบครัวโดยทั่วไป จึงเรียกค่าตอบแทนที่ฝ่ายหญิงมอบให้ฝ่ายชายรวมกันี้เป็น “ดาวรี”