แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์แนวโรแมนติก

แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์แนวโรแมนติก
⦁ ประเภทของภาพยนตร์ หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของภาพยนตร์มีหลายอย่าง เช่น แบ่ง ตามขนาด ตามสี เสียง มิติ วัตถุประสงค์ที่ใช้ และอื่น ๆ ในการแบ่งตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ อาจ แบ่งได้ 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
o ภาพยนตร์บันเทิง ( Entertainment Film) เป็นภาพยนตร์ที่มุ่งเฉพาะความ บันเทิงแก่ผู้ชม ซึ่งมีฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วไป
o ภาพยนตร์การศึกษา ( Educational Film) เป็นภาพยนตร์ส˚าหรับประกอบการ สอน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ใช้ประกอบการสอนเฉพาะวิชา ในห้องเรียน เรียกว่า Instructional Film หรือ Classroom Film และ ภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป เรียกว่า Educational Film
o ภาพยนตร์สารคดี ( Documentary Film) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มุ่งให้ความรู้ทั่วไป และข่าวสารแก่ผู้ชม
o ภาพยนตร์ข่าว (News Film) เป็นภาพยนตร์ที่เสนอข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ประชาชนสนใจ น˚าออกฉายให้ประชาชนในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ เหตุการณ์เกิดขึ้น
o ภาพยนตร์โฆษณาสินค้า (Advertising Film หรือ Commercial Film) สร้างขึ้น เพื่อชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือสนับสนุนธุรกิจการค้า โฆษณาธุรกิจโดยตรง
เรียกว่า Advertising Film แต่ถ้าประชาสัมพันธ์เพื่อให้นิยมผลิตภัณฑ์และ ธุรกิจ เรียกว่าภาพยนตร์การค้า (Commercial Film) (www.nrru.ac.th, 2006)
แต่ภาพยนตร์ประเภทที่คุ้นเคย พบได้บ่อยและมีการผลิตอย่างต่อเนื่องที่สุดเห็นจะได้แก่ ภาพยนตร์ บันเทิง สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งแนวภาพยนตร์ในปัจจุบัน ที่มีการรวบรวมไว้ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้ แนวแอคชั่น (Action), แนวผจญภัย (Adventure), แนวเอนิเมชั่น (Animation), แนวตลก (Comedy), แนว Coming-of-Age Drama, แนวอาชญากรรม (Crime), แนวชีวิต (Drama), แนวสารคดี (Documentary), แนว อีโรติก ( Erotic), แนวแฟนตาซี ( Fantasy), แนวครอบครัว ( Family), แนวสยองขวัญ ( Horror), แนวเพลง (Musical), แนวลึกลับ (Mystery), แนวรักโรแมนติก (Romance), แนวไซไฟ หรือ นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science Fiction: Sci-Fi), แนวระทึกขวัญ (Thriller), และ แนวสงคราม (War) (www.pappayon.com, 2006)
⦁ ภาพยนตร์แนวโรแมนติก

จากการจ˚าแนกแนวของภาพยนตร์ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน ดังข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ในบรรดา ภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง หนึ่งในนั่นก็คือ ภาพยนตร์แนวโรแมนติค และปัจจุบันภาพยนตร์แนวโรแมนติคของเกาหลีในสังคมไทยค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่ผู้คนจ˚านวนมาก
สอดคล้องกับที่ กนกพร เศรษฐธนบดี อดีตนักศึกษาภาพยนตร์ ที่ได้รับเลือกให้ไปถ่ายท˚าหนังสั้นที่
เกาหลีกล่าวถึงสาเหตุที่ภาพยนตร์เกาหลีครองใจผู้ชมไว้ว่า ความจริงหนังละครเกาหลีมีหลากหลาย ทุกแนวตั้ง แต่หนังอาร์ต เซ็กซ์ สงคราม หรือศาสนา แต่ที่หนังรักและโรแมนติกยึดกระแสหลักได้ เพราะความดูง่าย เข้าใจ ง่ายส˚าหรับคนส่วนใหญ่ (www.jkdramas.com, 2006)
คล้ายคลึงกับทรรศนะที่ว่า ภาพยนตร์ที่มีแก่นความคิดเกี่ยวกับความรักจะใช้สัญลักษณ์มากกว่า ภาพยนตร์ที่มีแก่นความคิดประเด็นอื่น เพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ท˚าให้ภาพยนตร์มีการใช้ สัญลักษณ์มากเป็นพิเศษ …หรือหากต้องการให้เกิดการตีความภาพยนตร์จะใช้สัญลักษณ์ทางภาพ ส่วน สัญลักษณ์ทางเสียงไม่ได้รับการน˚ามาสื่อความหมายเท่าที่ควร เพราะเสียงโดยมากจะใช้เพื่อบอกกล่าว
ความหมายโดยตรง (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 124)
การเข้าถึงผู้ชมของภาพยนตร์โรแมนติค มีความสอดคล้องกับความคิดเกี่ยวกับภาษาภาพ กล่าวคือ ภาพยนตร์รักโรแมนติค จะเน้นอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพสัญลักษณ์ที่สามารถตีความเพื่อท˚าความเข้าใจได้ และ การที่มนุษย์สามารถท˚าความเข้าใจผ่านภาพได้ง่ายขึ้น มีความเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่า ภาพเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบพื้นฐานของกลไกการท˚าความเข้าใจเรื่องราวของสมอง ดังข้อมูลที่เกี่ยวกับการอธิบายเรื่องที่ยาก และซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ที่กล่าวโดยสรุปได้ว่า
โดยปกติระบบความจ˚าจะบันทึกประสบการณ์ที่เราเคยประสบไว้ ทั้งในลักษณะของมโนทัศน์ (Concepts) และลักษณะของภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เมื่อสมองรับข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามาสิ่งที่เข้ามาใหม่จะถูกน˚ามา เทียบกับมโนทัศน์หรือเหตุการณ์เดิมที่มีอยู่ หากข้อมูลใหม่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จะท˚าให้เข้าใจเรื่องนั้นได้
ทันที … ภาพที่เราเปรียบจะไปตรงกับกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ท˚าให้ความเข้าใจเรื่องที่เราต้องการอธิบายมี ความแจ่มกระจ่างมากขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น เมื่อภาพเป็นองค์ประกอบหลักในการท˚าความเข้าใจของมนุษย์ จึงท˚าให้มนุษย์
สามารถท˚าความเข้าใจผ่านภาษาภาพได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นสื่อที่เน้นการน˚าเสนอภาพสัญลักษณ์ เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อน อย่างภาพยนตร์โรแมนติค ซึ่งน˚าไปสู่การตีความให้เกิด ความเข้าใจได้ไม่ยาก จึงสามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายนั่นเอง