แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ปรากฏ
ในซีรีย์เกาหลีเรื่อง 9 END 2 OUTS

แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ปรากฏ
ในซีรีย์เกาหลีเรื่อง 9 END 2 OUTS มีปรัชญาความรักที่ปรากฏในเรื่อง ดังนี้
รักแบบโรแมนติก ซึ่งในซีรีย์เรื่องนี้เป็นการน˚าความรักแบบโรแมนติกมาน˚าเสนอเกือบจะทั้งเรื่อง และ เป็นความรักแบบสมัยใหม่ ความรักที่ปรากฏเป็นความรักในวัยรุ่นซึ่งเป็นความรักแบบโรแมนติก กล่าวคือ เมื่อ คนสองคนมาพบกันและเกิดความรู้สึกพิเศษซึ่งกันและกัน จึงเกิดการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์นั้นประกอบด้วยปัจจัยบวก คือความคล้ายในสิ่งที่ดึงดูดกัน ความรุนแรงของสิ่งที่ดึงดูดกัน การ ประเมินด้านบวกซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ประกอบด้วย การขาดแรงดึงดูดทาง กายภาพ การประเมินผลด้านลบ การลดความรุนแรงของแรงดึงดูด ในช่วงแรกความสัมพันธ์ของการพูดจามัก เป็นการพูดจาแต่เรื่องที่ดี และผิวเผินเมื่อคบกันไปแล้วก็จะเป็นการคงอยู่ของความสัมพันธ์ ซึ่งมี ปัจจัยที่คงอยู่ ของความสัมพันธ์ประกอบด้วย การหาวิธีใหม่ๆ เพื่อว่าความสนใจ การคงอยู่ของการแสดงความห่วงหาอาทร มี ความยินดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยที่ท˚าให้ความสัมพันธ์ เลวร้ายประกอบด้วย ความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น ไม่ใส่ใจ และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีภาวะความสัมพันธ์ เสื่อมถอยลง เป็นระยะที่สามารถกระตุ้นให้ความสัมพันธ์กลับมาดีได้ โดยต้องให้เวลา และให้เหตุผลกับมัน ความสัมพันธ์จะเริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อทั้งคู่เห็นว่าความสัมพันธ์ได้ลดความส˚าคัญลง ในกรณีที่ต้องการหยุด ความสัมพันธ์ลง หรืออาจใช้ความสงบรอให้เวลาคลี่คลายปัญหาเอง และเมื่อทั้งคู่หมดใจความสัมพันธ์ก็จะหยุด ลง

ในซีรีย์เกาหลีเรื่อง 9 END 2 OUTS มีทฤษฎีความรักที่ปรากฏในเรื่อง ดังนี้
ในด้านชีววิทยา ความรักในวัยรุ่นนั้นจะเป็นการกระตุ้นสารในสมองซึ่งจะท˚าให้ความสุข อารมณ์ดี
นอกจากนี้ยังพบว่าในคนที่ก˚าลังอยู่ในความรัก ผู้ชายจะมีฮอรโมน vasopressin หลั่งออกมามากกว่าปกติ ส่วน ผู้หญิงจะเป็นฮอร์โมน oxytocin อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบความจริงว่าการเกิดความสุข อารมณ์ดีจากการ กระตุ้นสมองส่วน nucleus accumbens นั้น จะเกิดการชาชินได้เมื่อเวลาผ่านไป เราจะพบว่าปรมาณการหลั่ง ออกมา จะค่อยลดลงตามเวลา นั่นคือความจริงที่ว่าความรักแบบหนุ่มสาวอาจจะไม่ค่อยยั่งยืนนัก เปรียบเสมือน กับตัวละครในเรื่องที่เมื่อคบกันอยู่ในระยะเริ่มแรกจะรักกัน และอารมณ์ดีมีความสุข แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนาน ขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ จนกระทั่งเลิกกัน
ในด้านจิตวิทยา เมื่อเกิดทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักขึ้น ซึ่งแบ่งออกมาได้เป็นแปดเหลี่ยมของความรัก ซึ่ง ด้านที่ปรากฏในซีรีย์มีหลายด้าน เช่น รักแบบชอบพอ ในซีรีย์จะปรากฏความรักแบบชอบพอในตอนที่เพื่อน ร่วมงานของพระเอกแอบหลงรักพระเอก หรือรักลวง ในฉากที่พระเอกนั้นไปพบหญิงสาวในบาร์และไปต่อที่

ห้องนอนของพระเอก และความรักอีกรูปแบบที่พบในซีรีย์เรื่องนี้ก็คือ ความรักแบบหลงใหล ซึ่งเป็นความรัก ระหว่างนางเอกกับแฟนนางเอกที่เป็นรักในช่วงวัยรุ่น และเมื่อเวลาผ่านไปเกิดการไม่เข้าใจกัน จึงเลิกกัน